VÍTEJTE NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE VĚNOVANÉ ZNAČCE REDKEN, PŘÍSTUPNÉ NA NÁSLEDUJÍCÍ URL ADRESE: WWW.REDKEN.CZ

Přečtěte si prosím pečlivě podmínky užívání, kterými se řídí navigace na www.redken.cz. Použitím www.redken.cz tyto podmínky užití bez výhrad přijímáte.
Webová stránka www.redken.cz byla vytvořena a je publikována společností
L’ORÉAL Česká republika s.r.o., se sídlem Plzeňská 213/11, Praha 5, 150 00, IČ: 60491850.
E-mailová adresa: [email protected]
Telefonní číslo: 844 16 16 16

1. PŘÍSTUP NA STRÁNKY

Tyto stránky může používat kdokoli s tím, že určité služby mohou být využívány pouze zletilými osobami. Pokud bude pro využití určité služby nutno učinit nějaký právní úkon, budou nezletilé osoby potřebovat svolení svých zákonných zástupců.

V souvislosti s některými službami, můžete být požádán/a o vyplnění údajů ve formuláři. Prosím, vyplňte požadované údaje přesně a pravdivě tak, jak to odpovídá aktuální situaci. Poskytnutí takových údajů je dobrovolné a budete vždy informování, k jakým účelům a za jakých podmínek je bude naše společnost zpracovávat.

Děkujeme vám za aktualizaci údajů.

Přístup na stránky www.redken.cz a / nebo některé jejich části může vyžadovat použití osobních přístupových kódů. V takovém případě jste zodpovědný/á za přijetí opatření, jež zajistí uchování těchto kódů v tajnosti a jejich nezpřístupnění neoprávněné osobě. Kódy můžete samozřejmě kdykoliv změnit. Počet pokusů o vstup na stránky a / nebo jejich určité části může být omezen proto, aby se zamezilo podvodnému užití těchto kódů. Neváhejte nás informovat o jakémkoliv neoprávněném použití těchto kódů, o kterém se dozvíte.

V případě nedodržení pravidel popsaných v těchto podmínkách užívání si vyhrazujeme právo pozastavit váš přístup na www.redken.cz. V takovém případě vás budeme informovat, jakmile to bude možné.

Přestože se snažíme udržet stránky neomezeně přístupné, nemůžeme zaručit přístupnost stránek za všech okolností. Z různých důvodů, včetně údržby, aktualizace nebo jakéhokoliv jiného důvodu, který je mimo naši kontrolu, může být přístup na stránky přerušen.

2. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Stránky www.redken.cz a všechny jejich části (jako jsou loga, ochranné známky, fotografie, obrázky, texty, videa atd.) jsou chráněným duševním vlastnictvím společnosti L’ORÉAL Česká republika s.r.o. Vytvoření těchto stránek si vyžádalo značné investice a společné úsilí našich týmů. Z tohoto důvodu vám, pokud v těchto podmínkách není výslovně stanoveno jinak, neudělujeme jiné právo, než užívat stránky k osobním a soukromým účelům. Jakékoliv použití, reprodukce nebo znázornění stránek www.redken.cz nebo jejich obsahu pro obchodní či jiné účely, v jakémkoliv médiu, není dovoleno bez našeho předchozího výslovného souhlasu. Veškeré žádosti o takovou autorizaci musí být zaslány předem na následující adresu: [email protected]

3. UŽÍVÁNÍ STRÁNEK

Upozorňujeme vás, že používání stránek www.redken.cz předpokládá, že vlastníte vhodný hardware a software vyžadovaný pro používání internetu.

Dále připomínáme, že nezajišťujeme bezpečnost, dostupnost a integritu přenosu dat, neneseme odpovědnost za chyby, opomenutí, vymazání, zdržení, selhání (včetně z důvodu virů), komunikační kanály, hardware a software, které jsou mimo naši kontrolu, nebo v případě nepovoleného užití nebo poškození jakéhokoliv obsahu, který jste případně zveřejnil/a na těchto stránkách.

 3.1 OBECNÉ POVINNOSTI UŽIVATELE

Prosazujeme hodnoty tolerance a respektu k ostatním. Z tohoto důvodu tyto stránky nesmí být užity k šíření rasismu, násilí, xenofobie, zlomyslností, obscénností nebo protiprávních prvků.

Užitím těchto stránek souhlasíte, že nebudete:

  • distribuovat obsah, který je urážlivý, hanlivý, porušující práva, obtěžující, porušující soukromí nebo práva zobrazení osoby, podněcující k násilí, rasové nebo etnické nenávisti;
  • užívat stránky k šíření politické propagandy nebo obracení na víru;
  • publikovat reklamní obsah;
  • využívat diskusní prostor k jiným účelům, než ke kterým je určen, včetně jeho používání jako prostoru k setkávání;
  • distribuovat informace nebo obsah, který může ohrozit mladistvé;
  • užívat stránky k ilegálním aktivitám, včetně aktivit porušujících práva k softwaru, ochranným známkám, fotografiím, obrázkům, textům, videím atd.

Připomínáme, že musíte vlastnit všechna práva a / nebo povolení k jakémukoliv obsahu, který si přejete zveřejnit na těchto stránkách (například v rámci spotřebitelských soutěží, které můžeme pořádat). Také upozorňujeme, že obsah (včetně fotografií a videí) znázorňující mladistvé či obsah porušující pravidla uvedená v tomto čl. 3.1 nebude na stránky přijat.

3.2 USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE URČITÝCH SEGMENTŮ

Na těchto stránkách mohou být k dispozici různá témata: zpřístupněný obsah, on-line aplikace, uživatelský obsah, diskusní prostor, soutěže, atd. („položka/y“).

 3.2.1 ZPŘÍSTUPNĚNÝ OBSAH

Na stránkách je k dispozici volně zpřístupněný obsah („zpřístupněný obsah“). Okamžikem jeho prvního užití se zavazujete k jeho řádnému užívání v souladu s těmito podmínkami.

Tímto vám udělujeme výlučně pro osobní a soukromou potřebu, bezplatně, časově a místně neomezené a, nevýlučné a nepřevoditelné právo, užívat zpřístupněný obsah. Jakákoliv reprodukce, modifikace nebo distribuce zpřístupněného obsahu či jeho užití pro jiné účely musí být námi předem výslovně povolena. Veškeré žádosti o takovou autorizaci musí být zaslány předem na následující adresu: [email protected]

 3.2.2 ON-LINE APLIKACE

Na stránkách jsou k dispozici i aplikace („on-line aplikace“). Tímto vám pro osobní a soukromou potřebu, bezplatně po dobu trvání přístupu k on-line aplikacím udělujeme časově a místně neomezené, nevýlučné a nepřevoditelné právo užívat on-line aplikace. Tímto souhlasíte, že nebudete modifikovat, přizpůsobovat, reprodukovat nebo distribuovat on-line aplikace či k nim a / nebo na médium připojovat jakoukoliv značku nebo nápis o vlastnictví této on-line aplikace ani je nebudete přímo či nepřímo používat k obchodním účelům.

Jakoukoliv možnou závadu ovlivňující on-line aplikaci prosím neprodleně oznamte na následující adresu: [email protected]

Budeme se snažit tyto závady napravit co nejdříve.

Jestliže vám poskytneme nástroj / aplikaci k retušování obrázku (zejména takové, ve kterých můžete virtuálně otestovat kosmetický produkt), uznáváte a výslovně souhlasíte, že tento nástroj / aplikace může být užit/a pouze k soukromým účelům a v souladu se svým účelem. Není dovoleno využívat tento nástroj / aplikaci způsobem, který by poškozoval naše dobré jméno, pověst nebo práva třetí strany. Není tedy dovoleno modifikovat a/nebo distribuovat fotografie či díla jiné osoby bez jejího výslovného svolení. Není dovoleno modifikovat a/nebo distribuovat či jinak zveřejňovat celý obsah umístěný na těchto stránkách nebo jeho část (pozměněný nebo nepozměněný pomocí nástroje / aplikace), který byl dodán s nástrojem / aplikací (zvláště obsah zobrazující modelky), bez našeho předchozího výslovného svolení.

4. UŽIVATELSKÝ OBSAH

Na www.redken.cz můžeme zpřístupnit prostor pro sdílení vašich textů, fotografií, videí atd. („uživatelský obsah“).
Odpovídáte za to, že užití uživatelského obsahu nebudou porušena práva třetích stran.

Umístěním uživatelského obsahu na stránkách www.redken.cz nám udělujete bezplatné, časově a místně neomezené, neodvolatelné, nevýlučné, celosvětové oprávnění užívat, kopírovat, modifikovat, přizpůsobovat, distribuovat, překládat, vytvářet odvozená díla, začleňovat do jiných děl a distribuovat takový uživatelský obsah (vcelku nebo zčásti) na všech médiích (včetně, nikoliv výlučně, na těchto stránkách).

Výslovně nám dovolujete využívat obsah na našich vlastních stránkách, ale také na webových stránkách třetích stran, včetně stránek označovaných jako sociální sítě nebo komunitní stránky.

Uznáváte a souhlasíte, že užívání sociálních sítí se řídí výlučně podmínkami užívaní stanovenými těmito sociálními sítěmi. Jste tedy informován/a a výslovně souhlasíte, že jsme v užití obsahu vázáni podmínkami stanovenými takovými stránkami třetích stran. Nemůžeme být tedy odpovědní za jakékoliv užití obsahu námi nebo třetími stranami v souladu s podmínkami stanovenými sociálními sítěmi, zejména ve smyslu rozsahu udělených práv, trvání práv a odstranění obsahu.

Je-li tak stanoveno v podmínkách třetí strany, bez ohledu na výše uvedená ustanovení souhlasíte, že jste informoval/a a obdržel/a souhlas všech příjemců užívání obsahu na webových stránkách třetích stran, jako jsou sociální sítě.

V neposlední řadě souhlasíte a jste informován/a (a potvrzujete, že jste informoval/a držitele práv a obdržel/a jejich svolení), že uživatelský obsah může být virální komunikací prostřednictvím těchto webových stránek třetích stran. Jste odpovědní za dodržování příslušných pravidel třetí strany a právních předpisů s tím, že my neodpovídáme za jakékoliv porušení povinností v tomto ohledu.

Uživatelský obsah nesmí být protiprávní, nemorální a nesmí porušovat práva ostatních. V tomto ohledu si vyhrazujeme právo kdykoliv odebrat jakýkoliv uživatelský obsah, který je zjevně protiprávní a / nebo nemorální a / nebo porušuje práva druhých.

Jakýkoliv uživatelský obsah, který se zdá být v rozporu s platným právem a / nebo morálkou a / nebo principy uvedenými v těchto podmínkách a / nebo který porušuje práva druhých, nám můžete bez obav oznámit na následující adresu: [email protected]. My situaci prověříme a obsah odstraníme, budete-li dle našeho názoru toto nutné.

5. DISKUSNÍ PROSTOR

Na těchto stránkách můžeme dát k dispozici místo pro komunikaci s ostatními uživateli („diskusní prostor“).

A diskusní prostor musí být užíván v souladu s právními přepisy, morálkou, principy stanovenými v těchto podmínkách a s ohledem s právy druhých.

Jakoukoliv komunikaci, která se zdá být v rozporu s platnou legislativou a / nebo morálkou nebo principy uvedenými v těchto podmínkách a / nebo která porušuje práva druhých, nám můžete bez obav oznámit na následující adresu: [email protected]. My situaci prověříme a obsah odstraníme, budete-li dle našeho názoru toto nutné.

6. INFORMACE OBSAŽENÉ NA STRÁNKÁCH

6.1 OBECNĚ

Snažíme se vám poskytnout přesné a aktuální informace. Nicméně nemůžeme garantovat technickou spolehlivost a dostupnost všech informací zejména, je-li to mimo naši působnost.

Přesto se mohou vyskytnout nepřesnosti nebo opomenutí, a to včetně neoprávněných zásahů třetích stran. Jakoukoliv chybu nebo opomenutí nám můžete bez váhání oznámit na následující adresu: [email protected] a my podnikneme nezbytná opatření.

 6.2 INFORMACE O PRODUKTECH A SLUŽBÁCH

Pokud není stanoveno jinak, produkty a služby prezentované na této webové stránce nepředstavují nabídku prodeje ve smyslu § 1732 odst. 1 občanského zákoníku, ale přehled nabídky produktů a služeb, které distribuujeme v České republice. Veškeré prodeje zboží se řídí smlouvou mezi smluvními stranami, která musí obsahovat dohodu o všech náležitostech.

 6.3 RADY A DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE

Rady poskytnuté na této stránce a / nebo diagnostické nástroje, které mohou být k dispozici, jsou jednoduché simulace určené pro získání odborné kosmetické porady.

Poskytnuté informace jsou pouze orientační a nemohou nahradit medicínskou diagnózu, klinickou konzultaci ani lékařskou léčbu.
Chcete-li získat další informace nebo máte-li pochyby, doporučujeme, abyste konzultoval/a u svého lékaře a / nebo nám napsal/a na následující adresu:[email protected]

6.4 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Hypertextové odkazy obsažené na této stránce mohou vést na webové stránky publikované třetími stranami, za jejichž obsah neodpovídáme. V souladu s tím a s ohledem na to, že hypertextové odkazy byly na této stránce umístěny proto, aby vám usnadnily vaše používání internetu, je návštěva stránek třetích stran zcela věcí vašeho rozhodnutí a vaší odpovědnosti.

Kromě toho, pokud chcete vytvořit hypertextové odkazy na tuto stránku, musí nám být zaslána žádost o předběžnou autorizaci na následující adresu:[email protected]

7. MODIFIKACE STRÁNEK A PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ

Obsah a informace obsažené na této stránce a podmínky užívání můžeme modifikovat tak, aby byly v souladu s novou legislativou a / nebo předpisy a / nebo aby byla stránka vylepšena. Změny budou zapracovány v těchto podmínkách užívání.

8. HOSTING

Hosting této stránky je poskytován akciovou společností Verizon France, s kapitálem 45 120 823,47 €, se sídlem 100/101 Terrace Boieldieu La Défense, 92800 Puteaux, Francie, registrovanou v Rejstříku obchodu a společností v Nanterre pod číslem 398 517 169.